SDE++ subsidie

Ook in 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen op basis van de SDE++ regeling (officieel ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’). De aanvraagronde loopt dit jaar van 5 september tot en met 5 oktober.

Gedeeltelijke publicatie SDE++- regeling

Met de Aanwijzingsregeling SDE 2023 en Uitvoeringsregeling SDE 2023 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat twee van de drie wetteksten van de nieuwe openstelling van de SDE++ subsidie gepubliceerd. De belangrijkste wettekst heeft het ministerie nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. Mogelijk heeft deze vertraging opgelopen door wijzigingen van de Europese staatssteunregels of de val van het kabinet.

Wat is de SDE++ subsidie?

De SDE++ (Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie) subsidie is een van de belangrijkste Nederlandse stimuleringsregelingen voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De subsidie is bedoeld als stimulans voor investeringen in het opwekken van hernieuwbare energie en andere CO2-reducerende technieken.
In 2023 kunt u SDE++ subsidie aanvragen voor grootschalige zonnepanelen (zon-PV), windmolens, waterkracht, osmose, biomassa (vergisting/verbranding), vergassing, zonthermie, PVT, slibvergisting, compostering, geothermie, aquathermie, daglichtkassen, elektrische boilers, warmtepompen, hergebruik van restwarmte, waterstof, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, en CCS- of CCU-projecten.

Wat is nieuw in 2023?

Nieuw in 2023 is de mogelijkheid om SDE++ subsidie aan te vragen voor lucht/water-warmtepompen (voor het op grote schaal verwarmen van water met warmte uit de buitenlucht). Dat is dit jaar de enige nieuw-toegevoegde categorie. Ook glastuinders kunnen hiervan gebruik maken.
Het is dit jaar ook voor het eerst mogelijk om een eerder ingediende SDE++ aanvraag in te trekken indien het project door kostenstijgingen niet rendabel te exploiteren is. Dit kan alleen door het sturen van een onderbouwde intrekking aan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Na een geaccepteerde intrekking mogen deze projecten opnieuw een aanvraag indienen voor een hoger subsidiebedrag in de SDE++ ronde van 2023.

Opmerkelijke wijzigingen

Met de publicatie van de Aanwijzigingsregeling zijn nu de detailvoorwaarden voor de technologieën waarvoor partijen een aanvraag kunnen indienen bekend. Opvallend is dat voor alle projecten waar warmtepompen deel van uitmaken er nu vereist wordt dat er een warmtepomp met de nog niet in de markt gangbare halogeenvrije koudemiddelen moet worden geplaatst. Hiermee sluit de minister aan bij de praktijk om alleen op milieuaspecten best beschikbare technologieën te stimuleren zoals we dit ook al zagen in de Energie-Investeringsaftrek.

Een andere opmerkelijke wijziging is dat de regels voor vergistingsinstallaties waarvoor partijen al SDE++ subsidie hebben ontvangen en waarvan ze de levensduur willen verlengen, versoepeld worden. Bij installaties die van een WKK naar een groen gasproductie-installatie omgebouwd worden, vervalt de eis dat er minimaal negen jaar na aanvang van de subsidieperiode verstreken zijn. Kortom, een snelle tussentijdse switch naar groen gas wordt gestimuleerd in tijden van netcongestie en een toenemende vraag naar moleculen vanuit de markt. (zie ook onder Nieuw: introductie van ‘hekjes’)

Wat is er nu nog niet duidelijk?

Met het uitstel van de publicatie van het Besluit zijn er nog een aantal zaken die voorlopig nog onduidelijk zijn. Bijvoorbeeld: hoe werken de nieuwe staatssteunregels uit op de SDE++ subsidie systematiek? Ook blijft onduidelijk hoe exact het teruggeven van oude SDE-subsidie geregeld wordt en hoe dit nieuwe aanvragen mogelijk maakt.

Acht miljard budget

Het subsidiebudget voor de SDE++ in 2023 is wederom fors: acht miljard euro. Dat is hoger dan het ‘normale’ SDE-jaarbudget (5 miljard euro in 2020 en 2021), maar wel minder dan in 2022 (toen: dertien miljard). Het nieuwe budget betekent in ieder geval een stevige impuls voor de start van veel nieuwe duurzame projecten!

Gefaseerde openstelling – vijf fasen

Een belangrijk kenmerk van de SDE++ is dat de regeling werkt met een ‘gefaseerde’ openstelling. Dat heeft belangrijke consequenties voor de indieningstermijnen van projecten. De systematiek komt er kort gezegd op neer dat er voor technieken met een lagere ‘subsidie-intensiteit’ (een lagere subsidie per ton gereduceerde CO2) eerder een aanvraag kan worden ingediend, en dat deze dus eerder aan bod komen dan duurdere projecten. Dit zorgt ervoor dat de subsidie gaat naar projecten met de beste kosten-efficiency per hoeveelheid vermeden CO2-uitstoot.
De fasering is in 2023 als volgt:

  • Fase 1 – 90 euro per ton CO2: 5 september 09:00 uur tot en met 11 september 17:00 uur
  • Fase 2 – 180 euro per ton CO2: 11 september 17:00 uur tot en met 18 september 17:00 uur
  • Fase 3 – 240 euro per ton CO2: 18 september 17:00 uur tot en met 25 september 17:00 uur
  • Fase 4 – 300 euro per ton CO2: 25 september 17:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur
  • Fase 5 – 400 euro per ton CO2: 2 oktober 17:00 uur tot en met 5 oktober 17:00 uur.

Bron: Egen Rijswijk

Aanvraag SDE++ regeling              

  • Wij verzorgen de volledige aanvraag inclusief de benodigde transport indicatie van de netbeheerder en het daarbij benodigde dakplan.
  • Voor het indienen van de aanvraag rekenen wij eenmalig € 850-, excl. BTW.
  • We adviseren om aan te vragen in fase 1.
  • Bij het verkrijgen van een beschikking zijn er geen verdere verplichtingen richting DSNRG. Wij treden bij een aanvraag op als intermediair en vragen SDE++ aan op naam van de klant.

DSNRG heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het succesvol aanvragen van SDE++ subsidies en het ontzorgen van de realisatie van deze projecten.

Voor meer informatie en aanvragen

Neem contact op met:

Arnold Bralts via 06-31 94 33 47 / 0592-27 30 59 of  arnold@dsnrg.nl