Algemene voorwaarden

I. ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1 Identiteit van de gebruiker

Gebruiker:
Daniëls Smart Energy B.V., mede handelende onder de naam DSNRG, hierna te noemen “DSNRG”
Adres:
Asserstraat 1
9461 GA
Gieten
Telefoonnummer:
0592 -27 30 59
E-mailadres:
rudy@dsnrg.nl
Kamer van Koophandel:
83258841

1.2 Zakelijke en persoonlijke werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en gelden voor alle leveringen, diensten en prestaties van DSNRG.

1.3 Opdrachtgever

De opdrachtgever is degene die een overeenkomst heeft gesloten met DSNRG, dan wel een aanbieding of offerte heeft verzocht of ontvangen.

1.4 Uitsluiting van handelsvoorwaarden van derden

Uitsluitend de voorwaarden DSNRG zijn van toepassing. Tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitgesloten. De algemene voorwaarden van DSNRG gelden in ieder geval als geaccepteerd door de Opdrachtgever vanaf het moment van totstandkoming van een overeenkomst, en uiterlijk op het moment van de prestatie.

1.5 Geldigheid

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden of eventuele individuele nevenafspraken ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In geval van ongeldigheid van een bepaling wordt verondersteld dat er een geldige bepaling is overeengekomen die het economische doel het dichtst benadert. Indien in deze algemene voorwaarden ten nadele van DSNRG wordt afgeweken van wettelijke bepalingen blijft DSNRG bevoegd zich op die wettelijke bepalingen te beroepen.

1.6 Afwijkingen en wijzigingen

DSNRG behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van de
overeenkomst te wijzigen. Een eventuele wijziging zal kenbaar worden gemaakt waarna de gewijzigde
voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn. Afwijkingen van deze voorwaarden, overige wijzigingen of aanvullingen op initiatief van de Opdrachtgever behoeven voor de geldigheid ervan de schriftelijke bevestiging van DSNRG. Dit geldt eveneens voor de opheffing van de verplichting tot schriftelijke vastlegging.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

2.1 Geldigheid

Alle offertes en aanbiedingen van DSNRG zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Mondelinge afspraken en bedingen binden DSNRG eerst nadat deze schriftelijk door DSNRG zijn bevestigd.

2.2 Vergissingen en verschrijvingen

DSNRG kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Wijzigingen

DSNRG behoudt zich het recht voor om in geval van door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de inhoud van de aanbieding of offerte, dan wel de overeenkomst die op basis daarvan tot stand in gekomen, een aanpassing van de planning en/of prijs te offreren.

Artikel 3 – Overeenkomsten en prestaties

3.1 Uitvoering van de overeenkomst

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat DSNRG tijdig kan beschikken over de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en voor eventueel voor uitvoering benodigde vergunningen en ontheffingen.

3.2 Uitvoeringstermijn

DSNRG voert de opdracht in beginsel uit binnen de overeenkomen termijn. De overeengekomen
uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Partijen spreken een nieuwe termijn af indien overschrijding van deze termijn dreigt. Indien ten gevolge van niet aan DSNRG verwijtbare oorzaken moet worden afgeweken van een gepland schema, zullen de daaraan verbonden kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.

3.3 Te verrichten prestaties

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen rust op DSNRG bij de uitvoering van overeenkomsten een
inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting.

3.4 Prestaties te verrichten door de Opdrachtgever

In geval van een tekortschieten in een door de Opdrachtgever te verrichten prestatie, kan DSNRG na
schriftelijke sommatie, voor rekening van de Opdrachtgever datgene verrichten of doen verrichten, waarin de Opdrachtgever nalatig is.

3.5 Hulppersonen

Bij de uitvoering van een overeenkomst mag DSNRG hulppersonen inschakelen en de kosten die hiermee
gepaard gaan bij opdrachtnemer in rekening brengen. Schakelt opdrachtgever zelf derden in verband houdend met de overeenkomst van opdracht aan DSNRG, bijvoorbeeld ten aanzien van de juridische advisering en/of het voeren van een procedure, dan komen ook deze kosten volledig voor rekening van opdrachtgever en nimmer voor rekening van DSNRG.

3.6 Auteursrechten

DSNRG behoudt alle auteursrechten op de door DSNRG verstrekte documentatie, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, analyses, schetsen, begrotingen, ramingen, rapporten en andere documenten, opgesteld door DSNRG in het kader van advisering en begeleiding. Deze stukken mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van DSNRG niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op
andere wijze worden gebruikt en blijven eigendom van DSNRG, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Prijzen

De Opdrachtgever is de overeengekomen prijs aan DSNRG verschuldigd, en bij gebreke daaraan een marktconforme prijs, in overeenstemming met de gebruikelijke tarieven van DSNRG. Alle in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

4.2 Betaaltermijn

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Bij niet volledige betaling binnen deze termijn, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd, alsmede gehouden tot vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso. Bij de uitoefening van beroep of bedrijf zal de wettelijke rente ex art. 6:119a BW verschuldigd zijn.

4.3 Kostenverhogende omstandigheden

Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het
licht komen zonder dat zulks aan DSNRG kan worden toegerekend, zal DSNRG de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits DSNRG bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.

4.4 Onjuiste gegevens

DSNRG mag de prijs aanpassen indien er sprake is van een kostenverhoging welke het gevolg is van door de Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang is, tenzij DSNRG de onjuistheid van de gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Uitsluiting risicoaansprakelijkheid

DSNRG is slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van verwijtbaar handelen van DSNRG in de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

5.2 Aansprakelijkheid DSNRG

DSNRG is voor tekortkomingen van derden/hulppersonen niet aansprakelijk, tenzij de daaruit voortvloeiende schade door haar op de hulppersonen/derden kan worden verhaald. DSNRG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtgever haar onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt of deze gegevens niet tijdig heeft verstrekt. DSNRG dient ingeval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk wordt gesteld door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

DSNRG kan niet aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen van derden/hulppersonen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade vanwege het niet in acht nemen van de toepasselijke Arbo-regelgeving, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het treffen van maatregelen voor een effectieve dakbeveiliging.

5.3 Aansprakelijkheid voor hulppersonen

DSNRG is voor tekortkomingen van derden/hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade door haar op de derden/hulppersonen kan worden verhaald.

5.4 Omvang aansprakelijkheid

DSNRG is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. In geval van aansprakelijkheid van DSNRG, is DSNRG nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, en uit hoofde daarvan aan de Opdrachtgever is gefactureerd.

5.5 Vordering tot schadevergoeding

Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan DSNRG kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

5.6 Verzekering en aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade zal in ieder geval nooit meer bedragen dan de uitkering van de verzekering.

Artikel 6 – Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen DSNRG en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de in Assen bevoegde rechter, behalve als DSNRG ervoor kiest dat de zaak wordt voorgelegd aan een volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.

Artikel 7 – Kopjes

Kopjes boven deze algemene voorwaarden zijn enkel ter bevordering van de leesbaarheid. Aan de kopjes kunnen geen rechten worden ontleend.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 8 – DSNRG Energiedashboard

8.1 Duur, facturatie en kosten DSNRG Energiedashboard

Het jaarabonnement wordt vooraf gefactureerd per twaalf maanden. De duur van het reguliere abonnement is twaalf maanden. Na deze twaalf maanden zal het abonnement automatisch worden verlengd. De tarieven zijn afhankelijk gemaakt van de grootte van de installatie. DSNRG is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven (periodiek) te wijzigen. De actuele tarieven staan vermeld op de website www.dsnrg.nl onder ‘monitoring’.

8.2 Opzegging DSNRG Energiedashboard

Opzegging van de overeenkomst ten aanzien van DSNRG Energiedashboard dient te geschieden door middel van het zenden van een e-mailbericht met naam, adres en de reden van opzegging aan monitoring@dsnrg.nl. De opzeggingstermijn van 30 dagen dient hierbij in acht genomen te worden alvorens de overeenkomst wordt beëindigd. Tussentijds opzeggen of creditering van betaald abonnementsgeld is niet mogelijk. Voor verdere voorwaarden wordt verwezen naar de website https://dsnrg.nl/wat-wij-doen/werkwijze/.

Artikel 9 – Subsidies

9.1 Omschrijving

DSNRG is bevoegd namens de opdrachtgever subsidies aan te vragen op het gebied van duurzame energieproductie of gerelateerde subsidies.

9.2 Verplichtingen en bevoegdheden van DSNRG

DSNRG zal uitsluitend namens of voor de opdrachtgever subsidies aanvragen indien dit schriftelijk tussen partijen is